Scroll Top
SERVEIS

QUÈ OFERIM?

A FiA, oferim un control exhaustiu de cadascun dels nostres treballs i assegurem la maxima qualitat d’aquests

Redactem el Projecte executiu de les instal·lacions per mitjans gràfics i escrits que defineixen amb precisió el caràcter, la finalitat i la instal·lació permeten executar-la sense indefinicions ni dubtes.

Entre les principals instal·lacions que dissenyem podem anomenar: sanejament, electricitat, fontaneria, climatització, calefacció, extracció i ventilació, gas i gasoil, extinció i detecció d’incendis, seguretat, reg, aire comprimit, sistemes de captació solar tèrmica i fotovoltaica, geotèrmia i biomassa.

Els nostres projectes, contenen un alt nivell de detall i indiquen als industrials de manera clara i explícita les solucions a executar per garantir un elevat nivell de qualitat i evitar desviacions en el preu i els temps d’execució.

Portem a terme la Direcció d’Obra de les instal·lacions per tal de poder controlar que aquestes siguin la fidel interpretació dels plànols i la documentació tècnica de projecte, a la vegada que aconsellem i resolem els inconvenients que sorgeixin de les mateixes per tal de que els instal·ladors interpretin el projecte i el nostre Client incrementi la confiança en nosaltres.

A part, també ns encarreguem del Control d’Execució actuant com a caps d’obra de la constructora i/o instal·ladora,actuant com a màxims responsables de les instal·lacions per contractar, coordinar i executar el muntatge d’aquestes, facilitant l’organització i comunicació entre els instal·ladors, la direcció d’obra i la direcció d’execució.

Ens encarreguem de la redacció i tràmits del Projecte de Llicència Ambiental (Llicència d’activitats) per què les instal·lacions compleixin amb totes les Normatives vigents locals (Ajuntaments), Autonòmiques, Estatals i del Servei Prevenció i Extinció d’Incendis per a l’obtenció de la llicència.

A banda, de totes les instal·lacions que ho requereixin, redactem i tramitem la Certificació Energètica d’Edificis (CEE) per tal de garantir als nostres clients que els edificis han estat dissenyats i construïts amb criteris orientats a un estalvi en el consum d’energia.

De totes les instal·lacions que ho requereixin per normativa, redactem els Projectes de Legalització per a l’obtenció dels permisos necessaris per part del Departament d’Indústria per poder demanar els subministraments a les corresponents companyies, així com per poder obtenir les autoritzacions per realitzar les diferent instal·lacions.

També elaborem Estudis d’Impacte Ambiental, per avaluar abans que s’executi un projecte el seu possible impacte sobre el medi i les persones, avaluant la capacitat del medi per suportar l’activitat prevista i preveure diverses alternatives, estimant el canvi de l’estat actual a l’estat futur, detectant els impactes i establint mesures correctores per minimitzar-los.

La Direcció d’Execució d’Obra de les instal·lacions per comprovar de manera raonable que les instal·lacions es realitzen d’acord amb el Projecte i els requisits establerts a les Normes, Instruccions i Criteris de Bona Pràctica aplicables per combinar amb les tasques de control de terminis, mesurament, pressupost i certificació per arribar a les cotes més altes de qualitat, assegurant que el comportament de les instal·lacions sigui l’espera’t quan es posin en servei.

De totes les instal·lacions que ho requereixin, redactem i tramitem la Certificació Energètica d’Edificis (CEE) per tal de garantir als nostres clients que els edificis han estat dissenyats i construïts amb criteris orientats a un estalvi en el consum d’energia.

Amb l’aprovació del Real Decret 390/2021 de l’1 de juny, s’estableix el procediment bàsic per a la CEE dels edificis. El qual és d’aplicació en edificis de nova construcció i en projectes de reforma i ampliació per valorar l’eficiència tèrmica dels edificis en dos aspectes: d’una banda, el disseny i les característiques constructives dels edificis, i de l’altra, el rendiment dels sistemes que satisfan la seva demanda energètica. La CEE assigna a cada edifici una qualificació energètica d’acord amb una escala de set lletres i set colors, corresponent la lletra A al més eficient i la G, al menys. Tindrà una validesa màxima de 10 anys.

Si tens qualsevol consulta, contacta’ns
Skip to content